Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
4655 odpowiedzi w tym temacie

#4641 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 listopad 2013 - 23:01

W skład rady wchodzą radni w liczbie:
15 w gminach do 20 000 mieszkańców
21 w gminach do 50 000 mieszkańców
23 w gminach do 100 000 mieszkańców
25 w gminach do 200 000 mieszkańców

oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych[3]. W Warszawie, będącej wyjątkiem, radnych jest 60.

#4642 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 listopad 2013 - 23:02

Prawo udziału w sesjach organów stanowiących samorządów (czyli rad i sejmików) wydaje się na pozór czymś całkowicie bezdyskusyjnym. Wszak mówi o tym wprost Konstytucja RP. Po pierwsze art. 4 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi, że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. W kolejnych przepisach możemy natomiast odnaleźć różne instrumenty, przy pomocy których Naród, czy obywatele, mogą mieć bezpośredni udział w procesach sprawowania władzy. Podstawowymi narzędziami jest prawo do udziału w wyborach i referendach, czy obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Możliwość bezpośredniego udziału wiąże się również z zasadą jawności działania organów władzy publicznej, która jest zagwarantowana w art. 61 Konstytucji. Dotyczy on nie tylko dostępu do informacji publicznej (np. do dokumentów), ale też gwarantuje obywatelom wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyboru, a więc także między innymi samorządowych rad i sejmików.

#4643 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 listopad 2013 - 23:04

W nowym rozporządzeniu przewidziano regulacje, które ułatwią poszukiwanie gazu łupkowego. Chodzi o podwyższenie progu głębokości otworów wiertniczych (z 1 000 do 5 000 m) wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania złóż kopalin. Oznacza to, że firmy, które planują odwierty nie będą musiały uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli otwór o głębokości do 5 000 m wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, tzn. w odległości większej niż 500 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, poza strefami ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętych formami ochrony przyrody.

Inne zmiany

Obecnie, wpływ wybranych inwestycji na środowisko reguluje rozporządzenie z 9 listopada 2010 roku. W nowym projekcie został rozszerzony katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. o duże instalacje do przesyłu, wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla. Z wykazu tego skreślono natomiast i przeniesiono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko instalacje:
do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 ton na rok;
do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji.

Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skreślono natomiast:
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych;
instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych, sklejek lub mebli;
stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu;
punkty zbierania odpadów innych niż złom.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano także, w jakich sytuacjach garaże, parkingi samochodowe (lub ich zespoły) podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

#4644 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 08:15

Obowiązek zamknięcia wszystkich transakcji w ciągu doby przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego za dany dzień przez podatników, którzy rozliczają więcej niż jedną
• Wprowadzono konieczność precyzyjnego określania nazw towarów. Nazwa jednostki sprzedażowej powinna jednoznacznie identyfikować towar bądź usługę. Podkreślić należy, że sposób „jednoznacznego” identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Jeżeli przykładowo podatnik ma w sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, podatnik może zaprogramować nazwę „jabłka”. Jeżeli jednak podatnik ma w sprzedaży ziemniaki i młode ziemniaki, przy czym mają różną cenę za kilogram, powinien oddzielnie je identyfikować. Nowe, prawidłowe nazwy towarów i usług na paragonach fiskalnych będą musiały pojawić się w urządzeniach fiskalnych do 30 września 2013 r.

#4645 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 08:16

jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą

#4646 ~dyskutant~

~dyskutant~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 09:20

zatem każde pismo z tak oznaczonym nadawcą jest sfałszowane.
 

 #4647 ~obserwator~

~obserwator~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 09:21

Procedury postępowania w sytuacji zakończenia pracy w trybie fiskalnym, przy wymianie pamięci fiskalnej, utracie kasy w wyniku kradzieży lub działania siły wyższej#4648 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 09:27

wyłączenie z katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. realizacji lub przebudowy stacji redukcyjnych i tłoczni przy istniejących instalacjach do przesyłu oraz instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok (instalacje tego typu stanowią obecnie przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),          

 #4649 ~obserwator~

~obserwator~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 13:10

Operatorzy kas, które nie mają technicznych możliwości wydrukowania numeru NIP nabywcy bądź wartości rabatów, będą wydawać paragony bez tych danych

 #4650 ~dyskutant~

~dyskutant~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 17:55

Wczoraj nawiedzony czubek skończył  23:04

 Dziś niedowartościowany burak wiejski jak zaczął po 8 to co dwie - trzy minuty popis głupoty , warcholstwa i zwykłego chamstwa do 9 .30.

 Że tacy .e chodzą po tym forum ?????/

 Nikt nie odpowiadał to nie wytrzymał to coś wkleił o 13.10 -

Czy wiejski kiep udający kogoś wykształconego jest użyteczny na tym forum czy też produktem którego szczebel rozwoju i umiejętności waha się  na granicy analfabety i to samorządowego?

Bucu myślisz ze jak nam zamkną te forum to my nie znajdziemy sposobu kontaktowania się i wymiany poglądów - tak może tylko myśleć ograniczony prostak co na skinienie chlebodawcy jest w stanie zrobić każde świństwo i każdą podłość

Ha ha ha kundelku

 zarób na kosteczkę swoją .

 Myślałem ze cabanooszołomomanipulatorzy mają odchył ale takiego zgięcia to się nie spodziewałem.

 Pozdrawiam

 

 

 #4651 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:27

Skład rady

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

 • dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,
 • dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

 

 #4652 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:27

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 

 #4653 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:32

W czasie rozmowy, gdy Teosia powiedziała swe nazwisko, okazało się, że państwo znało jej szwagra-doktora

 #4654 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:38

Bagnet na broń

Kiedy przyjdą podpalić dom,

ten, w którym mieszkasz - Polskę,

kiedy rzucą przed siebie grom

kiedy runą żelaznym wojskiem

i pod drzwiami staną, i nocą

kolbami w drzwi załomocą -

ty, ze snu podnosząc skroń,

stań u drzwi.

Bagnet na broń!

Trzeba krwi!Są w ojczyźnie rachunki krzywd,

obca dłoń ich też nie przekreśli,

ale krwi nie odmówi nikt:

wysączymy ją z piersi i z pieśni.

Cóż, że nieraz smakował gorzko

na tej ziemi więzienny chleb?

Za tę dłoń podniesioną nad Polską-

kula w łeb!Ogniomistrzu i serc, i słów,

poeto, nie w pieśni troska.

Dzisiaj wiersz-to strzelecki rów,

okrzyk i rozkaz:

Bagnet na broń!Bagnet na broń!

A gdyby umierać przyszło,

przypomnimy, co rzekł Cambronne,

i powiemy to samo nad Wisłą.
 

 #4655 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:43

Do momentu wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, oskarżyciel ma możliwość formułowania opisu i kwalifikacji prawnej zarzucanego aktem oskarżenia czynu. Uprawnienie to oskarżyciel prywatny jednak traci z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu- żaden bowiem przepis procedury karnej na taką późniejszą modyfikację nie pozwala (dopiero sąd może dokonać takowej modyfikacji opisu i kwalifikacji prawnej czynu jednak pod warunkiem nie wykroczenia poza zakres tożsamości czynu wyznaczonym zdarzeniem faktycznym). Oskarżyciel prywatny może jednak odstąpić od oskarżenia (art. 496 § 1 kpk) lub też składać wniosek do sądu o zmianę opisu czynu czy też kwalifikacji prawnej zarzucanego aktem oskarżenia czynu, ale jednak tylko w granicach tożsamości czynu wyznaczonego zdarzeniem faktycznym opisanym w prywatnym akcie oskarżenia
 

 #4656 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 listopad 2013 - 20:44

Jeżeli oskarżyciel posiada informacje o innym czynie oskarżonego nie zarzucanym mu aktem oskarżenia już w momencie złożenia prywatnego aktu oskarżenia to nie można zastosować art. 398 § 1 kpk i tym samym doprowadzić do rozpoznania nowego zarzucanego oskarżonemu czynu w tym samym postępowaniu

 

 


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych